Remote Desktop Support

ระบบสนับสนุนและช่วยเหลือเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล


1. กรุณาเปิดหน้าโปรแกรมนี้ค้างไว้ตลอดการดำเนินการ (หากปิดหรือย่อจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้)

2. แจ้งหมายเลขที่ด้านหลังของตัวเครื่อง (เครื่องที่…..) แจ้งโดยตรงผ่านช่องทางไลน์ หรือเบอร์ที่ได้ให้ไว้

3. กดปุ่มสีแดงด้านล่างและรอสักครู่ หากมีการรีโมตเข้ามาแล้วหน้าจอหรือเมาส์อาจขยับได้ไม่ต้องตกใจ

4. กดปุ่มสีเขียวด้านล่างนี้จะมีหน้าใหม่ขึ้นมา ให้กดทดสอบรอจนกว่าจะเสร็จสิ้น (รอประมาณ 1-2 นาที)