Happy New Year fb | BrightestTV
HappyNewYear2022 2

?ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ไบร์ท?
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ?

?ขอบคุณที่รักเรามาตลอด 4 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของเราไปพร้อมกันนะคะ?
✨Happy New Year นะคะ?